Οδοντιατρικ εργαλεα - αντισταθμιστικ Παργωγα σκληρν επικαλψεων για την Οδοντιατρικ Εργαλεα

 

 

Θματα που καλπτονται

Χημικ Εναπθεση ατμο

Diamond Επικαλυμμνο Οδοντιατρικ Εργαλεα

Περιορισμο και Προβλματα   Συνεργαζμενος με Διαμντι επστρωση Οδοντιατρικ Εργαλεα

Εναλλακτικς τεχνικς επικλυψης

Πλεονεκτματα της καρδιαγγειακς νσου

Μειονεκτματα της καρδιαγγειακς νσου

Νες ννοιες - Υψηλ CVD συχντητας

Μθοδοι για την ενσχυση της Επστρωση / Συγκλληση Υποστρματος

Χημικ Εναπθεση ατμο

Χημικ εναπθεση ατμν (CVD) εναι μια καθιερωμνη τεχνολογα για την επικλυψη με να ευρ φσμα εργαλεων κοπς μετλλων, συμπεριλαμβανομνων και των ασκσεων, hacksaws, πριονοκορδελν, ξυραφκια και νθετα. Σε ορισμνες περιπτσεις, CVD μπορε να αυξσει τη διρκεια ζως του να εργαλεο κοπς μχρι και 20 φορς τη ζω του χωρς επικλυψη εργαλεο. Επιπλον, η απδοση κοπς, ταχτητες και η ποιτητα της κοπς του τεμαχου εργασας περικπτουν βελτιωθε σημαντικ με μηχανικ των επιφανειν. Η τεχνολογα μπορε να χρησιμοποιηθε για να καταθσει μια ευρεα ποικιλα των επιχρισμτων, πως κασστερος, TiAlN, πολυστρωματικν, κλιμακωτς επιστρσεις και μυθιστρημα νων επιχρισμτων νανοσνθετων, για να ευρ φσμα εφαρμογν. Ωστσο, σε ναν τομα χει σημειωθε ελχιστη εργασα CVD πραγματοποιηθε - την επεξεργασα της επιφνειας των βιοατρικ εμφυτεματα και οδοντιατρικ εργαλεα, πως φρζες, ορθοδοντικ πνσες και λαβδες, τα οποα μπορον να επωφεληθον απ την ποψη της ποιτητας, ασφλειας και κστους απ την εφαρμογ ενς καρδιαγγειακς νσου επστρωση.

Diamond Επικαλυμμνο Οδοντιατρικ Εργαλεα

Υμνιο οδοντιατρικ burs εναι διαμντι που χρησιμοποιεται ευρως σε ασθενες, καθς και σε οδοντοτεχνικ εργαστρια. burs Τα οδοντικ χρησιμοποιονται για διφορους σκοπος, συμπεριλαμβανομνης της προετοιμασας των δοντιν κοιλτητες και, σε πολλς περιπτσεις, η προετοιμασα των δοντιν τους για στμμα και λοιπ ργα γεφυροποιας και μερικς οδοντοστοιχες. burs Τα οδοντικ επσης χρησιμοποιθηκαν εκτενς για τη οδοντοτεχνικ εργαστριο για την κοπ, διτρηση, λεανση, κοπ και λεανση των διαφρων τπων υλικν, πως οδοντοστοιχες και τα πλασια μετλλων.

burs Οι πραγματοποιονται απ τον καθορισμ σκληρ μρια διαμαντιν σε μα επιφνεια υπστρωμα χρησιμοποιντας να συνδετικ υλικ μητρν. burs Τα οδοντικ σμερα καθορζονται απ τις διαστσεις του κεφαλιο γλυφνου και το μκος του ξονα. Δεν υπρχει καμα προδιαγραφ για την αλεστικ επιφνεια. Στην περπτωση του διαμαντιο επικαλυμμνα φρζες, ιδως, δεν υπρχει τυποποηση της χαλκι μγεθος την ποιτητα των διαμαντιν σωματιδων που χρησιμοποιεται. Το μσο μγεθος των σωματιδων μμος διαμντι μπορε να διαφρει σημαντικ απ 50-300μm.

Περιορισμο και Προβλματα   Συνεργαζμενος με Διαμντι επστρωση Οδοντιατρικ Εργαλεα

Υπρχουν ορισμνα προβλματα με τη μακροπρθεσμη ποιτητα και την αποτελεσματικτητα των οδοντιατρικν εργαλεων, και burs ειδικτερα. Για παρδειγμα, τα σωματδια σε κποια οδοντιατρικ εργαλεα φορον μακρι αρκετ γργορα, καθιστντας τα αναποτελεσματικ εργαλεα μετ απ σντομο χρονικ διστημα σε λειτουργα. Με το διαμντι με επικλυψη οδοντιατρικ φρεζν, ο τεμαχισμς και η κοπ της αποτελεσματικτητας μεινεται λγω επανειλημμνων αποστερωσης, απολμανσης και καθαρισμο, τις διεργασες που απασχολον αυξημνες θερμοκρασες και ξινο περιβλλον. να σημαντικ ερημα ταν η ανακλυψη της διαβρωτικς δρσης για φρζες χλυβα, νθρακα μιας φωσφορικο οξος με βση τη λση καθαρισμο, το οποο ταν σε χρση ρουτνας στο χρνο. Σε μια λλη περπτωση, τρεις περιπτσεις του βολφραμου χωρισμο bur καρβιδου, να εκ των οποων εχε ως αποτλεσμα ο ασθενς κατποση της διαχωρισμνης κεφλι διαρρξεων, χουν περιγραφε. Αυτ η ξαρση των αρχηγν γλυφνου χωρζει απ το στλεχος του συνδθηκε με να κρο διλυμα αποστερωσης που χρησιμοποιονται για την απολμανση.

Επστρωση σωματιδων απ οδοντιατρικς burs παρουσισει επσης κνδυνο για την υγεα θα πρπει να προρχονται απ την φρζα σε ασθενος στμα του - για παρδειγμα, υπρχει μια ενδεχμενη απελευθρωση του Ni 2 + ιντα απ το μεταλλικ συνδετικ υλικ του διαμαντιο επικαλυμμνα οδοντιατρικ burs στο σμα, το οποο θα μποροσε ενδεχομνως να εναι τοξικ για τον ασθεν. Αυτ η πτυχ δεν εναι μνο προν ενχει κνδυνο για το αναπνευστικ σστημα του ασθενος, ο οδοντατρος και η νοσοκμα, αλλ και στις αιτες μλυνσης του κεραμικο κατ τη διρκεια της κατασκευς εργαστριο οδοντικν αποκαταστσεων.

Αλ ternative Επστρωση Τεχνικς

Λγω αυτν των περιορισμν που περιγρφονται πιο πνω, υπρχει μια αυξανμενη ζτηση για καλτερη ποιτητα, μακροχρνια και πιο οικονομικ οδοντιατρικ εργαλεα. να ελκυστικ τρπο τροφοδοσας για αυτ τη ζτηση και την υπρβαση μλυνση / θματα υγεας που εναι να χρησιμοποιηθε μια τεχνολογα επεξεργασας επιφανειν. Διφορες μθοδοι μπορον να χρησιμοποιηθον για την επικλυψη, συμπεριλαμβανομνων ψεκασμο, εξτμιση, Εμφτευση ιντων και το πλσμα με τη βοθεια για χημικ εναπθεση ατμν (CVD), αριθμς 1.

Σχμα 1. Γενικευμνων σχηματικ των διαδικασιν σε να διαμντι CVD αντιδραστρα

Κθε μθοδος χει τα μειονεκτματ του πλεονεκτματα και. Για παρδειγμα, η εμφτευση ιντων μπορε να δσει πολ σκληρς επιφνειες χωρς αλλαγ των διαστσεων του εργαλεου, αλλ εναι μια οπτικ επαφ τεχνικ-, γεγονς που καθιστ δσκολο να χρησιμοποιηθον κατ την επεξεργασα να πολπλοκο σχμα εργαλεο πως μια οδοντιατρικ φρζα. Για λλες εφαρμογς, πως η θεραπεα τσιπ πυριτου σε υποστρματα Fiat, η εμφτευση ιντων ασυναγνιστη για τον ελεγχμενο ποσ των προσμξεων πως ο φσφορος, το βριο και το αρσενικ.

Πλεονεκτματα της καρδιαγγειακς νσου

Ωστσο, CVD εναι πιθαν να εναι η μελλοντικ επιλογ για την επστρωση της επιφνειας των οδοντικν φρζες. Το σημαντικτερο πλεονκτημα της καρδιαγγειακς νσου κατ τη διρκεια των λλων τεχνικν μηχανικς επιφνεια εναι η ικαντητ του να ντσει, ενιαα, σνθετη συστατικ πως οδοντιατρικ φρζες, οδοντιατρικ τρυπνια, πνσες και λαβδα. Επιπλον, εναι δυνατ να εφαρμοστε η συνεχς στρματα των επιχρισμτων πνω στο υλικ υπστρωμα, και τσι να κνουν το εργαλεο να διαρκσει περισστερο. να λλο φελος εναι τι CVD επιστρσεις μπορον να εφαρμοστον οικονομικ και σε ευρεα κλμακα με το ελχιστο κστος για τον εξοπλισμ που χρησιμοποιεται το.

Μειονεκτματα της καρδιαγγειακς νσου

να μειονκτημα της καρδιαγγειακς νσου εναι τι χρησιμοποιε συχν τις πρδρομες ουσες που μπορον να θσουν σε κνδυνο την υγεα, εναι εχθρικ για το περιβλλον και εφλεκτα. Για την απθεση των επικαλψεων διαμαντιν, η διαδικασα περιλαμβνει CVD αποσνθεσης των προδρμων αερων χημικν, συνθως μεθνιο και υδρογνο, τα οποα ενεργοποιονται και υφστανται αερων αντιδρσεις. Στη συνχεια μεταφρονται μσω συναγωγς και διχυτη μηχανισμος ρο προς το υπστρωμα. Αφο εκε, ετερογενς αερου / Διεργασες στην επιφνεια της να οδηγσουν σε πυρνωση και την ανπτυξη μιας ταινας διαμντι αν οι συνθκες εναι ευνοκς. Με τη βελτιστοποηση των ρων εναπθεση, τις ιδιτητες της επιφνειας της επικλυψης μπορε να προσαρμοστε στε να ταιριζει εφαρμογ.

Το θεμελιδες πρβλημα της σνθεσης διαμντι προκαλεται απ την αλλοτροπικς φση του νθρακα. Υπ κανονικς συνθκες δεν γραφτης, διαμντι, εναι το θερμοδυναμικ σταθερ κρυσταλλικ φση του νθρακα. τσι, η κρια απατηση στην διαμαντιν καρδιαγγειακ νσο εναι η κατθεση του νθρακα με SP3 ομλογα και ταυτχρονα εμποδζουν το σχηματισμ γραφιτικ sp2 ομολγων. Αυτ γνεται με την δρυση υψηλς συγκεντρσεις διοξειδου του νθρακα etchants nondiamond πως το ατομικ υδρογνο. Συνθως, οι συνθκες εναι αυτς επιτυγχνεται με admixing μεγλες ποστητες υδρογνου για το φυσικ αριο διαδικασα και με την ενεργοποηση του φυσικο αερου ετε θερμικ χρησιμοποιντας να πλσμα.

Σε γενικς γραμμς, η πρσφυση των επιχρισμτων, πως το διαμντι, βαθμολογονται επιχρισμτων, πολυστρωματικν και νανοσνθετων, που εφαρμζεται απ επεξεργασα, συμπεριλαμβανομνης της καρδιαγγειακς νσου, υποβοηθομενη απ ιντα εναπθεση και πλσματος CVD σε πολπλοκες επιφνειες εναι μλλον φτωχς. Πιθανς μεθδους βελτωσης επιχρσματος / πρσφυσης υπστρωμα περιλαμβνει τριβ του υποστρματος με διφορες σκνες, υπστρωμα πλωσης, παλμικς πλωσης και τη χρση υλικν παρεμβαλλμενο φλλο.

Νες ννοιες - Υψηλ CVD συχντητας

Χρησιμοποιντας να τροποποιημνο υψηλ συχντητα CVD (HFCVD) σχμα 2, που ενσωματνουν μια καυτ νματος καρδιαγγειακς νσου του συστματος σε να υδρψυκτο ανοξεδωτου χλυβα δοχεο με ελεγχμενη παροχ αερου, το σστημα επιτρπει σε ανεξρτητους προκατληψη που πρπει να εφαρμζονται μεταξ του υποστρματος και πυρακτσεως. Το νμα αποτελεται απ εππεδες κουλουριασμνο σρμα τανταλου, διαμτρου 0,5 χιλιοστν για να ενεργοποισετε το μεγμα αντδρασης. Η διαδικασα μπορε να προσαρμοστε στε να ληφθε μριμνα για την εναπθεση των λεπτν επιχρσματα μεμβρανν απ διφορους τπους οδοντιατρικν burs πως καρβιδου βολφραμου, διαμντι με επικλυψη, και ανοξεδωτο ατσλι burs.

Σχμα 2. Σχηματικ να τροποποιημνο σστημα HFCVD που θα μποροσαν να χρησιμοποιηθον για την παραγωγ επικαλψεων διαμντι στην οδοντιατρικ φρζες.

HFCVD μπορε να χρησιμοποιηθε για την κατασκευ νων burs διαμντι με την εφαρμογ της συνεχος επστρωσης με κοφτερς ακμς. Η τεχνολογα εξαλεφει την ανγκη χρσης συνδετικ παρουσισει υλικ σε συμβατικ burs διαμντι. Ως αποτλεσμα χει δυναττητες για την επλυση προβλημτων με τη μλυνση των ιστν του στματος (και τις μεταγενστερες μολνσεις), βελτινοντας την απδοση κοπς και την αξηση της ζως του εργαλεου.

Μθοδοι για την ενσχυση της Επστρωση / Μποντ Υπστρωμα σης

Επστρωση / πρσφυση υπστρωμα μπορε να ενισχυθε με την υλοποηση πολλν προ-θεραπεες του υποστρματος. Ανμεσα σε αυτς τις θεραπεες εναι η τραχτητα της επιφνειας του υποστρματος με τη χρση διαφρων μειγμτων σε σκνη, πως διαμντι, αλουμνας, και καρβδιο του πυριτου. Μια πρσφατη μελτη δειξε τι η ελεγχμενη τραχτητα της επιφνειας του υποστρματος μπορε να αυξσει την πυκντητα φτρων διαμντι του υλικο επικλυψης.

Υποστρματος πλωση εναι μια λλη επιφνεια θεραπεα μθοδος προ που μπορον να χρησιμοποιηθον. Πλωση εναι πολ πιο ελεγχμενη τεχνικ απ τριβ και μπορε επσης να ενισχσει διαμντι πυκντητας πυρνωσης σε διφορα υποστρματα. Πρκειται για να in-situ μθοδο με την οποα το υπστρωμα εναι ετε αρνητικ ετε θετικ προκατειλημμνη σον αφορ το νμα. Κατ τη διρκεια της πλωσης στην απαλλαγ λμψη δημιουργεται και το υπστρωμα εναι εκτεθειμνος σε να πλσμα για διστημα ως και 30 λεπτ. Το υπστρωμα εναι βομβαρδιζμαστε με ιντα, δημιουργντας χρους φτρων για τις επμενες εναπθεση διαμντι. Η διαδικασα αυτ πιστεεται τι προκαλον σχετικ μικρς υλικς ζημις στο υπστρωμα σε σγκριση με τις συμβατικς διαδικασες στλβωση. Η μθοδος εναι ιδιατερα ελκυστικ για εφαρμογς που απαιτον ελεγχμενη και αναπαραγγιμη χρων επιφνειας για πυρνωση και την ανπτυξη.

 

 

 

Πρωτοβθμια συντκτης: Hussam Rajab, Nasar Ali, Htet Sein, Robert Cherry και Waqar Ahmed

Πηγ: Υλικ World, vol. 8, σελ. 17-19, 2000.

 

Για περισστερες πληροφορες σχετικ με Υλικν Παγκσμια επισκεφθετε Το Ινστιτοτο Υλικν

 

Date Added: Mar 15, 2001